Vare sig du vill tända en lampa, kolla på TV eller driver en stor fabrik så behöver du energi. Tillgång till energi är något av det mest fundamentala i dagens samhälle. Vad finns det då för olika sätt att utvinna energi och hur går det till? Observera att energi inte kan skapas utan bara utvinnas, detta enligt termodynamikens första huvudsats som säger att energi varken kan skapas eller förstöras.

Energikällor brukar oftast delas upp i två typer, nämligen förnybara och icke förnybara.

Icke förnybara: Utvinns ur källor på jorden som har begränsad kvantitet och därför kan ta slut. Olika exempel:

Olja
Råolja kan sägas vara energi lagrad från solen. Genom miljoner år har organiskt material såsom djur och växtdelar lagrats under nybildade bergarter. Högt tryck långt ner under jorden har ombildat det organiska materialet till kolväten. Dessa kolväten (råolja) är dock lättare än sten och vatten och rör sig upp mot jordens yta där människan via oljepumpar kan få upp oljan. Oljan kan sedan raffineras till t.ex. gasol, bensin för bilar, flygbränsle, diesel och villaolja.

Läs mer om hur oljekraft fungerar här.

Kolkraft
Kolkraft produceras genom förbränning av kolbränslen. Kolbränslen skapas på liknande sätt som råolja, genom organiskt material som har brutits ned. Att utvinna kol är generellt sett väldigt enkelt då det finns tillgängligt högt upp i jordskorpan. Därför är kolkraft en av människans äldsta energikällor. I kolkraftverket används värmen från förbränningen till att förånga vatten och denna ånga driver en ångturbin som i sin tur driver en generator som alstrar elektricitet.

Läs mer om hur Kolkraft fungerar här.

Kärnkraft
Kärnkraft innebär utvinning av energi ur atomkärnor. Framförallt är det grundämnet Uran som används i kärnkraftverk. Det går till som så att Uran som har en stor atomkärna bombarderas med en neutron, då klyvs atomkärnan och energi som tidigare fanns för att hålla ihop kärnan frigörs. Ett kärnkraftverk är nästan uteslutande ett kondenskraftverk.

Förnybara energikällor: Kommer från källor som i stort sett är obegränsade eller ”fylls på” snabbt, några exempel:

Läs mer om kärnkraft här.

Vattenkraft
Vattenkraft är en klassisk energiform som människan länge har använt sig av. Grundprincipen är att dämma upp ett stort vattendrag så att en damm bildas. I dammen har man ett utlopp med ett högt fall där vattnet kan rinna ned. I detta utlopp placeras en turbin som drivs av det nedforsande vattnet, turbinen i sin tur är kopplad till en generator som producerar elenergi.

Lär om ytlligare information om vattenkraft.

Solkraft
Solkraft produceras genom solljuset. Antingen direkt genom fotovoltaik som är ett fysikaliskt och kemiskt fenomen som direkt kan omvandla solljus till elektrisk energi. Eller via termisk solkraft där linser eller speglar riktar och koncentrerar solljuset till en liten yta. Den riktade solljuset kan då användas för att värma vatten som sedan driver en ångturbin som är kopplad till en generator.

Mer om solenergi.

Vindkraft
Vindkraft utvinns via vindkraftverk som snurrar när det blåser. Axeln i vindkraftverkets propeller driver sedan en generator som producerar el.

Mer om vindkraft.

Geotermisk energi
Jordens inre är väldigt varmt och denna värme minskar gradvis upp mot jordskorpan. På vissa ställen är det extra varmt och här kan man borra ned t.ex. vattenledningar som värms upp. På vissa ställen i världen, t.ex. Island finns denna värme väldigt högt upp i jordskorpan och varma källor återfinns där man kan bada på vintern.

Liten sammantfatning och jämförelse av olika energikällor hittar ni på jordensenergi.se.

Annika Berglund
Profilbild

Annika Berglund

Titta gärna på dessa artiklar för nyheter som rör diverse branscher. Jag har ett brett intresse för näringsfrågor och skriver ofta om dessa. Huvudsakligen fokuserar jag på utbildningar och kurser riktade till företag. Se gärna samtliga inlägg.