En förklaring om hur olika energikällor fungerar

Vare sig du vill tända en lampa, kolla på TV eller driver en stor fabrik så behöver du energi. Tillgång till energi är något av det mest fundamentala i dagens samhälle. Vad finns det då för olika sätt att utvinna energi och hur går det till? Observera att energi inte kan skapas utan bara utvinnas, detta enligt termodynamikens första huvudsats som säger att energi varken kan skapas eller förstöras.

Energikällor brukar oftast delas upp i två typer, nämligen förnybara och icke förnybara.

Icke förnybara: Utvinns ur källor på jorden som har begränsad kvantitet och därför kan ta slut. Olika exempel:

Olja
Råolja kan sägas vara energi lagrad från solen. Genom miljoner år har organiskt material såsom djur och växtdelar lagrats under nybildade bergarter. Högt tryck långt ner under jorden har ombildat det organiska materialet till kolväten. Dessa kolväten (råolja) är dock lättare än sten och vatten och rör sig upp mot jordens yta där människan via oljepumpar kan få upp oljan. Oljan kan sedan raffineras till t.ex. gasol, bensin för bilar, flygbränsle, diesel och villaolja.

Läs mer om hur oljekraft fungerar här.

Kolkraft
Kolkraft produceras genom förbränning av kolbränslen. Kolbränslen skapas på liknande sätt som råolja, genom organiskt material som har brutits ned. Att utvinna kol är generellt sett väldigt enkelt då det finns tillgängligt högt upp i jordskorpan. Därför är kolkraft en av människans äldsta energikällor. I kolkraftverket används värmen från förbränningen till att förånga vatten och denna ånga driver en ångturbin som i sin tur driver en generator som alstrar elektricitet.

Läs mer om hur Kolkraft fungerar här.

Kärnkraft
Kärnkraft innebär utvinning av energi ur atomkärnor. Framförallt är det grundämnet Uran som används i kärnkraftverk. Det går till som så att Uran som har en stor atomkärna bombarderas med en neutron, då klyvs atomkärnan och energi som tidigare fanns för att hålla ihop kärnan frigörs. Ett kärnkraftverk är nästan uteslutande ett kondenskraftverk.

Förnybara energikällor: Kommer från källor som i stort sett är obegränsade eller ”fylls på” snabbt, några exempel:

Läs mer om kärnkraft här.

Vattenkraft
Vattenkraft är en klassisk energiform som människan länge har använt sig av. Grundprincipen är att dämma upp ett stort vattendrag så att en damm bildas. I dammen har man ett utlopp med ett högt fall där vattnet kan rinna ned. I detta utlopp placeras en turbin som drivs av det nedforsande vattnet, turbinen i sin tur är kopplad till en generator som producerar elenergi.

Lär om ytlligare information om vattenkraft.

Solkraft
Solkraft produceras genom solljuset. Antingen direkt genom fotovoltaik som är ett fysikaliskt och kemiskt fenomen som direkt kan omvandla solljus till elektrisk energi. Eller via termisk solkraft där linser eller speglar riktar och koncentrerar solljuset till en liten yta. Den riktade solljuset kan då användas för att värma vatten som sedan driver en ångturbin som är kopplad till en generator.

Mer om solenergi.

Vindkraft
Vindkraft utvinns via vindkraftverk som snurrar när det blåser. Axeln i vindkraftverkets propeller driver sedan en generator som producerar el.

Mer om vindkraft.

Geotermisk energi
Jordens inre är väldigt varmt och denna värme minskar gradvis upp mot jordskorpan. På vissa ställen är det extra varmt och här kan man borra ned t.ex. vattenledningar som värms upp. På vissa ställen i världen, t.ex. Island finns denna värme väldigt högt upp i jordskorpan och varma källor återfinns där man kan bada på vintern.

Liten sammantfatning och jämförelse av olika energikällor hittar ni på jordensenergi.se.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Språk – en viktig del av skolutbildning

Samhälls- och språk- undervisning

När man kommer till Sverige som invandrare kan man vara hjälpt av utbildningar i språk och samhällsinformation. Det är ofta viktigt att lära sig svenska även om många i dagsläget förstår- och talar engelska bra. Dock är språk inte det enda som krävs för att man skall komma in i samhället varför SFI i Stockholm och andra städer också lär ut hur man hittar rätt när man för dialog med organisationer och myndigheter.

SFI öppnades för första gången under 1960 talet och är tänkt att se likadan ut i Stockholm som i alla andra kommuner runt omkring i landet. Det är svårt att göra några egentliga observationer i fråga om ifall man lyckas med detta eller ej. Samtidigt finns det direktiv för hur SFI skall gå till och vad det är man skall lära ut under de timmar som utbildningen innebär.

Egna förutsättningar

När man skall göra en utvärdering av hur väl SFI, svenskundervisning för invandrare, fungerar kan man inte gå efter en gemensam tidslinje och sammanställa hur många som blir godkända årligen. Alla som kommer till Sverige har olika förutsättningar vilket innebär att det kan krävas olika lång tids utbildning innan man klarar att bli godkänd. Den som inte har något skriftspråk kan behöva betydligt längre tid än den som är akademiker och van att sätta sig in i fakta. Utbildningen har inte någon tidsgräns utan kan ta så lång tid det krävs för individen att lära sig om språket och om hur samhället fungerar. Då SFI skall se likadan ut i Stockholm som i andra städer, jobbar man med att uppdatera och förbättra utbildningen för att den skall ge en så bra grund som möjligt för den som går de kurser som ingår.

Diskussioner om hur man skall förbättra SFI i Stockholm och övriga landet, är en viktig fråga. Ju snabbare man kan bli en del av samhället desto snabbare kan man komma ut i arbetslivet vilket är ett av målet med SFI. Betygsättning i SFI utgår ifrån delkurser där varje moment betygsätts. A till E är godkända betyg medan F står för att man blivit underkänd. Dock kan man fortsätta som tidigare och gå SFI till dess att man erhållit betyget som krävs för att man skall bli godkänd. I utbildningen ingår även vägledning för att man skall lära sig hur saker och ting ser ut i landet och hur man kan agera gentemot myndigheter och arbetsgivare. Den kulturella och den språkliga tröskeln är två faktorer som spelar stor roll för den som kommer till Sverige och förhoppningen är att man skall känna sig väl förberedd efter att ha gått SFI i Stockholm eller i någon annan kommun.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Språkutbildning – ett sätt att integreras

Lärare i ett klassrumEn väg in i samhället

SFI, eller svenskundervisning för invandrare som förkortningen innebär, var en satsning som testades första gången under 1960 talet. Tanken med SFI var att göra det enklare för invandrare att komma in i samhället och ta del av de möjligheter som finns. Man identifierade språket som centralt för att kunna söka arbete och för att kunna föra dialog med arbetsgivare, hyresvärdar och människor i allmänhet. Därför lade man stor vikt vid att så tidigt som möjligt erbjuda utbildningar i svenska språket. Dock är det talade och skrivna språket bara en av många faktorer som väger in. Oavsett var i Sverige man befinner sig, från Stockholm till Norrland och Göteborg till Skåne, är det samma språk men också samma myndigheter och instanser. Många känner inte till hur man skall orientera sig mellan myndigheter, organisationer och rättsliga instanser. Utan kunskap om hur samhället är uppbyggt, kan man få stora problem med att komma in och känna sig som en del av landet. Därför krävs betydligt mer än bara en språkutbildning.

Förutom att kunna erbjuda en så effektiv svenskundervisning som möjligt valde man att inte begränsa utbildningen till språk utan också inkludera samhällskunskap och vägledning i hur man navigerar mellan diverse myndigheter. Detta var en bra satsning som än idag finns kvar.

Samma SFI i alla kommuner

För att inte ge olika förutsättningar beroende på om man befinner sig i Stockholm eller i någon annan del av landet, är det viktigt att man har lika bra SFI i alla kommuner. Det är svårt att avgöra vad som krävs och man kan inte alltid gå efter samma måttstock. Alla har olika förutsättningar och bakgrund vilket gör att SFI måste vara någonting individuellt där eleven får stöttning oavsett var han eller hon befinner sig när det kommer till erfarenhet och förkunskaper.

Den SFI som finns i Stockholm skall se likadan ut som i övriga landet och var man än bor skall kurserna vara uppdelade i kursmoment där man kan få betyg på varje del. Godkända betyg är A till E och man kan även få ett F (underkänd). Det är väldigt individuellt hur snabbt man klarar utbildningen och den är frivillig att delta i. Detta är någonting som kan vara bra att understryka i och med att det skall handla om en möjlighet och inte ett krav. SFI förändras från och till och man jobbar för att hela tiden förbättra utbildningen.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter | Lämna en kommentar

Utbildare som engagerar och förmedlar

Lärare och utbildare betyder väldigt mycket för hur bra man tar till sig nya saker och lär sig. I skolan idag är det inte alltid som intresset och engagemanget finns hos lärare och då kan man behöva lite extra hjälp. Vi lär oss alla på olika sätt och har olika tekniker för att tå åt oss ny kunskap. Vissa behöver ett par repetitioner medan andra lär sig väldigt snabbt. Att lärandet är så individuellt betyder att det inte alltid är alla som får ut så mycket av skolans lektioner. Speciellt om det är ett ämne som man har lite svårare för. Idag finns det många sätt att lära sig och mycket att ta hjälp av. Om man känner att föräldrar och lärare inte riktigt räcker till så kan det vara bra att ta till lite extra läxhjälp. Idag finns det flera företag och personer som erbjuder detta. Oftast börjar det med att man gör en analys av behovet, lägger upp en läroplan och bestämmer sig för vilket mål man har. När man väljer att ta hjälp av en coach på detta sätt är det viktigt att man får tag i en lärare som är engagerad och själv brinner för ämnet. Då är det mycket lättare att förmedla denna känsla till eleven. Vare sig det är du själv eller ditt barn som behöver en liten extra knuff så finns det ett bra sätt att hitta den rätta coachen. Här finns mer information och råd över hur du kan tänka.

Rätt utbildningsform

Eftersom vi alla lär på olika sätt är det bra att få möjlighet att variera lärandet. Med en individuell läroplan så kan man få hjälp både i hemmet och via nätet. Detta brukar vara en bra kombination då frågor kan uppstå som är bra att få svar på via mail eller chatt. Det är allt vanligare att man tar extern hjälp på detta sätt för att både hinna med och få lite extra hjälp framåt med sitt lärande. Att investera i sig själv eller sina barn innebär en kunskap som man aldrig kan ta ifrån någon och detta är fina verktyg inför framtiden.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar